Лицензионно споразумение
за употреба на програмен продукт
WriteMe

Условия за ползване: (местна употреба)

Моля прочетете внимателно настоящото лицензионно споразумение преди да инсталирате и започнете да използвате софтуера на Вашия компютър. Софтуерът може да бъде инсталиран само ако приемете разпоредбите на настоящото лицензионно споразумение като задължителни за Вас.

Използвайки софтуера, Вие декларирате изричното си съгласие с изложените правила по-долу.


Настоящите условия ('Условия за ползване') представляват цялостно правно-обвързващо споразумение между вас ('Вие' или 'Вас') и Empower Solutions Ltd., със седалище и адрес на управление: Бъгария, гр. София 1421, пл. "Папа Йоан Павел II" №5 [EMPS], относно използването на софтуера WriteMe ('Софтуер') и са цялото споразумение между EMPS и вас.
Настоящите Условия за ползване заменят всички други разпоредби, правила и условия, поставени от вас, а правата на страните се определят изключително съобразно изложените разпоредби, правила и условия.
Като използвате този софтуер, вие се съгласявате да бъдете обвързани от условията и правилата, посочени в тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не можете да използвате софтуера по никакъв начин.


Използване на софтуера
Съгласно разпоредбите на настоящите Условия за ползване, EMPS ви предоставя безплатен, неизключителен и непрехвърляем лиценз за използването на софтуера на устройства с подходяща ОС, посочена от EMPS, с цел дистанционен мониторинг и контрол на използваните от вас сървърни приложения на EMPS във вашата страна в рамките на Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) (ако има такива).
Настоящите Условия за ползване не дават каквото и да било друго право на ползване, различно от по-горното. Изрично ви предупреждаваме, че повторното разпространение, продажба, лизинг, наем или износ на софтуер под всякаква форма без писменото разрешение на EMPS е изрично забранено. Освен ако не е изрично разрешено съгласно тези Условия за ползване, вие не можете да копирате, възпроизвеждате, променяте, предавате или разпространявате софтуера или част от него, нито да съдействате на други страни да го направят. Вие не можете да изпращате към софтуера никаква информация, която е незаконна.

В случай че софтуерът бъде изтеглен, инсталиран и/или използван от вас като приложение на Microsoft Windows, по всяко време ще съблюдавате условията на Microsoft, както са приложими и представени на https://www.microsoft.com/en-us/legal/terms-of-use, https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/publish/store-policies-and-code-of-conduct и/или каквито и да било условия на трети лица, приложими към използването на софтуера.

В случай че софтуерът бъде изтеглен, инсталиран и/или използван от вас като приложение на Apple, по всяко време ще съблюдавате условията на Apple, както са приложими и представени на http://www.apple.com/legal/terms/, и/или каквито и да било условия на трети лица, приложими към използването на софтуера.

В случай че софтуерът бъде изтеглен, инсталиран и/или използван от вас като приложение от Google Play Store, по всяко време ще съблюдавате условията на Google Play Store, както са приложими и представени на http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html, и/или каквито и да било условия на трети лица, приложими към използването на софтуера.

Софтуерът се изтегля, инсталира и използва за ваша сметка на вашето устройство съгласно настоящите Условия за ползване.

Регистрация на акаунт
Може да е необходима предварителна регистрация на акаунт за някои функции на този софтуер. Всяко използване на този софтуер ще се счита от EMPS за използване от потребителя, който е извършил регистрацията. При никакви обстоятелства EMPS няма да носи отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от каквато и да било злоупотреба или неправилна употреба на регистрираните профили от трети лица поради неправилното управление на регистрирания от вас профил.

Авторски права
EMPS притежава или е получила лиценз за всички права на (интелектуална) собственост относно софтуера и неговото съдържание и с настоящото потвърждавате, че не придобивате каквито и да било права по отношение на тези права на интелектуална собственост освен ако изрично не е предвидено друго в настоящите Условия за ползване.

Търговски наименования / Търговски марки
Всички търговски наименования и търговски марки, използвани в софтуера (ако има такива), които принадлежат на EMPS сега или в бъдеще, са/ще бъдат изключителна собственост или лицензирани за EMPS или свързаното(ите) с нея лице(а).
Използването на софтуера не означава, че се предоставя, косвено или по друг начин, лиценз или право на ползване на търговските наименования и търговските марки, използвани в софтуера (ако има такива).

Отказ от отговорност
EMPS е положила всички усилия при изготвянето на съдържанието на този софтуер (в това число и преводите). При все това, настоящият софтуер (и неговото съдържание) е изготвен само за информационна цел и не представлява обвързваща за EMPS оферта. EMPS не гарантира, че софтуерът е без грешки. Този софтуер и неговото съдържание се предоставят на база "ТАКЪВ, КАКЪВТО Е", без гаранция от какъвто и да е вид - директна или косвена, включително, но не само, гаранция на заглавието и срещу нарушение или подразбиращи се гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел - направена по отношение на пълнотата, достъпността, точността, надеждността на софтуера или неговото съдържание, както и продуктите и услугите, представени в него.
Този софтуер има присъщи ограничения, включително, но не само, възможни грешки в дизайна и програмни грешки. Целият риск за качеството и работата на софтуера се поемат от вас и е ваша отговорност да се уверите, че софтуерът прави това, което вие изисквате да направи, преди да го използвате за каквито и да е цели (различни от тестването му).

Ограничена отговорност
При използването на софтуера потвърждавате и приемате, че извършвате това на собствен риск. Вие се съгласявате, че при никакви обстоятелства няма да предявявате никакъв иск срещу EMPS или дъщерните му фирми, независимо дали в качеството си на служител, подизпълнител, агент, представител, консултант, монтажник или по друг начин, за загуба, щети, вреди, телесна повреда, разход, спиране на работа, загуба на бизнес информация, прекъсване на бизнеса, компютърна повреда или неизправност, които могат да бъдат понесени от вас или от друга страна поради каквато и да е причина, независимо как са възникнали във връзка с използването на софтуера и неговото съдържание, дори когато EMPS са знаели или е трябвало да знаят за възможността от такава загуба. До максималната степен, позволена от приложимото законодателство, EMPS няма да носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, общи, специални, случайни, наказателни и/или последващи щети, разходи, разноски и/или загуби, произтичащи от използването или невъзможността за използването на софтуера и/или тълкуването на неговото съдържание.

Освобождаване от отговорност
Вие освобождавате от отговорност EMPS и свързаните с нея лица и няма да предявявате каквито и да било претенции спрямо тях относно каквито и да било загуби, щети, вреди, нараняване, разходи, спиране на работата, загуба на служебна информация, прекъсване на дейността, компютърна повреда или неизправност, които могат да бъдат понесени от вас или всяка друга страна като следствие от всяко действие или бездействие на EMPS или свързаните с нея лица, независимо дали поради невнимание или не, произтичащи от вашата употреба на софтуера и неговото съдържание или поради каквато и да била друга причина във връзка със софтуера.

Изменения
EMPS си запазва правото да пуска нови версии на софтуера (включително промени във функционалността или интерфейса), които могат да заменят по-старите версии на софтуера, или периодично да актуализира съдържанието на софтуера по собствена преценка и без предварително уведомяване.
EMPS си запазва правото да променя периодично настоящите Условия за ползване по собствена преценка и без предварително уведомяване. Вие носите отговорност да се информирате за Условията за ползване, които са в сила по време на достъпа и употребата на този софтуер.

Защита на данните
Ако е приложимо, Empower Solutions събира само лични данни, когато сте решили да изтеглите и използвате софтуера и по този начин сте проявили интерес към неговото съдържание; съответно, вашите лични данни могат да бъдат предоставени на нашите отдели по маркетинг или на отделите по маркетинг в нашите филиали и/или независими дистрибутори на територията на Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) с цел предоставяне на актуална информация относно софтуера и неговото съдържание и/или използване на данните за анонимни маркетингови и търговски проучвания, като например проучвания за използването на софтуера по страни/географско местоположение.

Няма да използваме личните ви данни за други цели.

EMPS ще изпълнява ролята на администратор на тези лични данни и винаги ще съблюдава GDPR правилата съгласно "Закона за защита на личните данни" в Република България за неприкосновеността на личния живот при обработката на лични данни ведно с последвалите го изменения и разпоредбите по прилагането му.

В съответствие с посочените разпоредби за поверителност, вие имате право на достъп до и право на достъп, коригиране и изтриване на личните данни, свързани с вас. Ако желаете да упражните някое от тези права, то ще ви бъде предоставено безплатно и при поискване със съобщение по електронната поща на: office@empowersolutions.eu

Други
Разпоредбите на тези Условия за ползване се прилагат към и обвързват вашите правоприемници, администратори, законни представители и вашите оторизирани представители. Освен ако тук не е изрично посочено друго, ако се установи, че някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване е невалидна или неприложима, невалидността или неприложимостта на такава разпоредба не засяга останалите разпоредби на тези Условия за ползване, както и всички разпоредби, които не са засегнати от тази невалидност или невъзможност, остават в пълна сила и ефект. В такива случаи вие се съгласявате с опит да замести всяка невалидна или неприложима разпоредба с валидна или приложима разпоредба, която постига във възможно най-голяма степен целите и намерението на невалидната или неприложима разпоредба.

Всички спорове свързани с предмета на настоящото Споразумение ще бъдат решавани чрез преговори, с оглед постигане на взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно те ще бъдат отнесени за решаване пред българските съдилища съобразно действащото българско законодателство.

Валидността и тълкуването на настоящите Условия за ползване ще се ръководи от законните на България и всеки иск, произтичащ от тези Условия за ползване, ще се отправя изключително пред съдилищата в България.

Информация за връзка
Ако имате нужда от допълнителна информация или имате други въпроси, моля, свържете се с нас чрез office@empowersolutions.eu

© Copyright 2021 Empower Solutions Ltd. All Rights Reserved.

This site was made with Mobirise web themes